top of page

חברים שלנו

רשימה מלאה 

כנסים

בקרוב

הרשמה

לחבר איגוד

תשלום

דמי חבר

האגודה הישראלית

האגודה הישראלית לבודקי מוסדות חינוך וסוקרי סיכונים נוסדה על מנת  לאגד את כל העוסקים בתחום הבטיחות והביטחון, מתן עזרה מקצועית וייעוץ בכל הקשור לבטיחות  במוסדות החינוך.

 

בוגרי קורס בודקי מוסדות חינוך של מכון התקנים הישראלים, סוקרי סיכוני העוסקים בתחום  מוזמנים להגיש מועמדות להיות חברים באגודה באמצעות  הקישור להלן :

רשימת חברים

להיות חבר שלנו

בוגרי קורס בודקי מוסדות חינוך של מכון התקנים הישראלים, סוקרי סיכוני העוסקים בתחום  מוזמנים להגיש מועמדות להיות חברים באגודה באמצעות  הקישור להלן :

כנסים

פרטים בקרוב

האגודה הישראלית

לבודקי מוסדות חינוך

וסוקרי סיכונים

bottom of page